Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PROTOCOL VIGILÀNCIA CONTROL RBOVIROSIS TRANSMESES PER MOSQUITS A CATALUNYA

ESCRIT ALS AJUNTAMENTS INFORMATNT DE L’INICI DE LA COMUNICACIÓ DELS CASOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA I FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL I L’ACTIVACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL PROTOCOL PER A LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES ARBOVIROSIS TRANSMESES PER MOSQUITS A CATALUNYA I EN EL PROTOCOL PER A LA VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA FEBRE DEL NIL OCCIDENTAL

DIMARTS 07 JUNY 2022

Atès que s’ha començat a observar la presència de mosquits adults actius en bona part del territori, us informem que, d’acord amb el Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i el Protocol per a la vigilància i control de la Febre del Nil Occidental, s’inicia la comunicació dels casos de Chikungunya, Dengue i Zika que es trobin en període virèmic o que hagin passat part d’aquest període a Catalunya i els de Virus del Nil Occidental, als ajuntaments i diputacions implicades en funció de cada cas, a fi i efecte que es realitzin les actuacions que preveuen aquests Protocols.

 

Tal com s’indica a l’Annex 1 dels Protocols (Taula de resposta segons el nivell de risc d’arbovirosi), durant l’època de presència de mosquits adults actius, quan es detecten casos d’aquestes malalties (nivell 2 de risc) cal realitzar una inspecció entomològica a la zona del domicili de l’afectat i a aquelles zones per on s’hagi desplaçat o treballi, o en explotacions o espais amb aus o èquids afectats pel Virus del Nil Occidental.

 

La inspecció entomològica te l’objectiu de valorar la presència de mosquits vectors, recollir mostres de mosquits per analitzar la possible presència del virus, i indicar, mitjançant un informe, les mesures de prevenció i control de mosquits que cal adoptar, si escau, per part de l’ajuntament o dels titulars de les explotacions o espais, a fi i efecte de prevenir l’aparició de casos autòctons o d’un brot d’aquestes malalties.

 

Aquesta inspecció la realitzen els serveis de control de mosquits (en el cas de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona), amb l’acompanyament d’un tècnic municipal per entrar al domicili de l’afectat i el dels veïns si cal, o a aquells espais o instal·lacions que sigui necessari. D’altra banda, les diputacions ofereixen el seu suport econòmic i tècnic per realitzar aquestes inspeccions, d’acord amb el criteri establert en cada àmbit territorial.

 

Atesa la capacitat del mosquit tigre (Aedes albopictus) per transmetre els virus del Dengue, Chikungunya i Zika, així com la capacitat vectorial del mosquit comú (Culex pipiens) per transmetre el virus del Nil Occidental, us recordem la importància de dur a terme mesures de prevenció i control de mosquits a tot el territori durant tota la temporada en què es troben mosquits adults actius.

 

Així mateix és important realitzar les mesures que indiquin el serveis de control de mosquits en els informes de les inspeccions entomològiques, que siguin de la vostra competència, quan es produeix la comunicació d’un cas d’aquestes malalties. L’Agència de Salut Pública de Catalunya farà el seguiment del compliment d’aquestes mesures.

 

Podeu trobar informació detallada sobre les mesures a adoptar pel que fa al mosquit tigre a l’Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya.

 

Per qualsevol dubte sobre els Protocols, us podeu posar en contacte amb el Servei de Protecció de la Salut o el Servei de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del vostre àmbit territorial.