Dalt Baix
Esteu aquí: Inici ca INFORMACIÓ COVID-19

INFORMACIÓ COVID-19

File V8- RECULL D'ALGUNES DE LES MESURES I AJUDES PER FER FRONT AL SARS-COV-2
Proposta enquesta a empreses Alt Urgell: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDCFRhKAMaL6Jhb-uub-gh3NbYxP4H3mY9ApSCOVBUn5wnxg/viewform?usp=sf_link
File ajuts per a treballadors/es
ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19
News Item Novetats importants sector empresarial
Benvolgut client/a, Et volem informar de les mesures del Reial Decret Llei 11/2020, publicat l’1 d’abril del 2020, que afecten les empreses i PIMES amb referència als seu subministraments energètics: • PIMES i autònoms poden reduir la potència contractada mentre duri l’estat d’alarma i recuperar-la després sense cost. Aquesta mesura, promoguda per PEUSA ja fa una setmana, ara serà d’aplicació a totes les empreses comercialitzadores d’energia. En els subministraments de gas també es permet el canvi temporal a una altra tarifa més econòmica sense cost. El termini per restablir sense cost la potència o tarifa anterior serà de 3 mesos a partir de la fi de l’estat d’alarma, a petició del client i amb una antelació de 5 dies. Vull reduir la potència contractada (Opció PERFIL – CANVI TITULAR/TARIFA/POTÈNCIA de l’Oficina Virtual) • Es permet suspendre temporalment el subministrament elèctric i de gas a autònoms i PIMES. Aquesta suspensió temporal comporta no tenir subministrament a partir de la data en què se sol·liciti, sempre dins el període reconegut com a estat d’alarma per la crisi del Covid-19. La reactivació del subministrament haurà de fer-se efectiva, prèvia petició del client, dins els 3 mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma. Vull suspendre temporalment el meu subministrament • Autònoms i PIMES podran ajornar el pagament de les seves factures de subministrament de llum i gas que continguin dies integrats dins l’estat d’alarma. Els imports d’aquestes factures es fraccionaran en parts iguals durant els 6 mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma. Durant aquests 6 mesos no es podrà canviar de companyia comercialitzadora. Vull ajornar el pagament de les meves factures (autònoms – cal adjuntar document d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social) • Els autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de la crisi del Covid-19, tindran dret a sol·licitar temporalment el bo social per al subministrament de la seva residència habitual durant el període de l’estat d’alarma. El termini màxim d’aquesta mesura serà 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, a partir del qual, el subministrament perdrà la bonificació. Tanmateix, PEUSA posa a l’abast de tots els seus clients, autònoms i particulars, una línia d’ajuda a través del Consorci d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell (residents a l’Alt Urgell) i del seu propi servei d’atenció al client, per mitigar els efectes econòmics que la crisi sanitària actual està tenint en les llars. Per a més informació dirigiu-vos al nostre telèfon d’atenció gratuït 900 373 884.
File Ajuts a microempreses i professionals del sector turístic per pal·liar els efectes de la COVID-19
 
File Att. Agricultors, Ramaders i Ind. Alimentària
Recomanacions als operadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma.
File CERTIFICATS PELS DESPLAÇAMENTS ESSENCIALS EN SITUACIÓ COVID-19 SÓN:OBLIGATORI
- OBLIGATORI: DECLARACIÓ EMESA PER L’EMPRESA PER TREBALLAR EN ÀMBITS CONSIDERATS ESSENCIALS, PER COMPTE ALIÈ O AUTÒNOMS- NIVELL ESTATAL: Model: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
File ELS CERTIFICATS PELS DESPLAÇAMENTS ESSENCIALS EN SITUACIÓ COVID-19 SÓN:OPCIONAL
- OPCIONAL: DECLARACIÓ D’AUTORESPONSABILITAT PELS DESPLAÇAMENTS PERMESOS SEGONS ESTAT D’ALARMA. Model: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
File C OM D O N A R - M E D ’ A L T A C O M A D E M A N D A N T D ’ O C U P A C I Ó
 
File Nota Informativa_ciutadania 26març
 
File Nota Informativa_empreses 26març
 
File NOTA INFORMATIVA URGENT
Mesures Coronavirus
News Item Atenció a situacions de violència !!
Si durant aquests dies de confinament detectes alguna situació d'abús i/o violència al teu entorn..
Link Apunta’t a les borses de treball d’emergència
 
File PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A
Versió 08.04.2020 15 h.
Accions del document

© Ajuntament de MONTFERRER I CASTELLBÒ Plaça de la Trobada s/n 25711
Telf: 973 351 343 Fax: 973 353 536 e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.cat

Administració Oberta de Catalunya Ara Lleida
Carregant...